نرخ تعرفه ویزیت پزشکان در بیمارستان شفا

تعرفه مصوب وزارت بهداشت

تعرفه تخفیفی بیمارستان شفا

نوع پزشک

آزاد

تأمین اجتماعی

بیمه سلامت

نیروهای مسلح

تأمین اجتماعی

بیمه سلامت

نیروهای مسلح

عمومی

260,000

170,000

170,000

78.000

100.000

150000

75.000

متخصص

400,000

289,000

289,000

120.000

150.000

270000

120.000

فوق تخصص

500,000

366,000

366,000

150.000

320.000

335000

150.000

فلوشیپ

500,000

366,000

366,000

150.000

320.000

335000

150.000

دندانپزشک

260,000

170,000

170,000

78.000

رایگان

رایگان

رایگان

تعرفه‌ها به ریال می‌باشد

 

تعرفه تخت روز

تخت عادی

CCU تخت

ICU تخت

تخت نوزاد سالم

تخت نوزاد بیمار

9.664.000

19.245.000

12.296.000

3.743.000

5.346.000

لازم به ذکر است هزینه‌های ذکر شده بر حسب یک شب محاسبه گردیده است، بدیهی است به اضای هر شب اضافه، معادل هزینه‌های اتاق به مبلغ اضافه خواهد شد. در صورت نیاز هزینه تجهیزات و پروتز‌ها بر عهده خود بیمار خواهد بود

.