هزینه پرداختی هتلینگ بیمارستان شفا(هزینه تخت روز+6درصد خدمات پرستاری)
خدمات درمانی
تامین اجتماعی
بخش تعرفه پرداختی بیمار(ریال)

بخش تعرفه پرداختی بیمار(ریال)
اتاق دوتخته 4,500,000

اتاق دوتخته 4,500,000
اتاق عمومی 2,783,772

اتاق عمومی 2,783,772
تخت نوزاد سالم 2,244,000

تخت نوزاد سالم 2,244,000
تخت نوزاد بیمار 3,210,000

تخت نوزاد بیمار 3,210,000
NICU 8,099,000

NICU 8,099,000
ICU 8,099,000

ICU 8,099,000
CCU 6,366,000

CCU 6,366,000
POST-CCU 4,980,000

POST-CCU 4,980,000
کمیته امدادبخش تعرفه پرداختی بیمار(ریال)

نیرومسلح
اتاق دوتخته 4,500,000

بخش تعرفه پرداختی بیمار(ریال)
اتاق عمومی 2,783,772

اتاق دوتخته 1,272,000
تخت نوزاد سالم 2,244,000

اتاق عمومی 1,272,000
تخت نوزاد بیمار 3,210,000

تخت نوزاد سالم 900,000
NICU 8,099,000

تخت نوزاد بیمار 1,272,000
ICU 8,099,000

NICU 4,636,000
CCU 6,366,000

ICU 4,636,000
POST-CCU 4,980,000

CCU 2,960,000
POST-CCU 2,318,000

آزادبخش تعرفه پرداختی بیمار(ریال)اتاق دوتخته 6,010,200اتاق عمومی 4,293,000تخت نوزاد سالم 2,999,800تخت نوزاد بیمار 4,293,000NICU 15,454,800ICU 15,454,800CCU 9,868,600POST-CCU 7,727,400