منشور حقوق بیمار در ایران :

 ۱ . دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .

خدمات ارائه شده در بیمارستان باید :

 • متناسب با شأن انسان و همراه با احترام به اعتقادات بیمار باشد.
 • همراه با صداقت، انصاف ادب و همراه با مهربانی باشد.
 • بدون تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی و باشد.
 • همراه با تأمین امکانات رفاهی موردنیاز بیمار باشد.
 • به گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان، زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی و معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست توجه بیشتری شود.
 • در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
 • در مراقبت های اورژانسی تأمین هزینه مدنظر بیمارستان قرار نگیرد، ابتدا مراقبت های اولیه بیمار انجام شود.

۲ . اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .

محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد :

 • منشور حقوق بیمار
 • هزینه های بیمارستانی و بیمه های درمانی طرف قرارداد
 • نحوه دسترسی به پزشک در بیمارستان
 • حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه در دریافت خدمات سلامت محترم شمرده شود .

محدوده انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل می باشد:

 • انتخاب پزشک و بیمارستان
 • درمان های پیشنهادی

3 .ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار ( حق خلوت ) و رعایت اصول رازداری باشد

 • رعایت رازداری راجع به کل اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است.
 • رعایت حریم خصوصی بیمار در بیمارستان ضروری است و می بایست امکانات لازم جهت رعایت حریم خصوصی بیمار فراهم شود.

4 . دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است

 • هر بیمار حق دارد در صورت پایمال شدن حق خود در بیمارستان شکایت نموده و از نتیجه شکایت خود آگاهی پیدا کند.