ملاقات :

ساعات ملاقات : هر روز ساعت 15 الی 17

مهم ترین چیزی که بیمار به آن نیاز دارد ، آرامش و سکوت است .

با عدم حضور بر بالین بیمار در ساعات غیر ملاقات کادر درمان و پرستاران را در روند بهبود بیماران همراهی نمایید .

روند مطلوب درمان در هر مرکز درمانی نیازمند مشارکت همراهان بیمار با کادر درمان است . بمنظور رعایت حال بیماران و سرعت بخشی به بهبود آنها از درخواست عیادت در غیرساعات تعیین شده خودداری نمائید.

کادر پرستاری و درمانی بیمارستان از هیچ تلاش و کوششی برای بهبودی بیماران دریغ نمی کنند و همکاری ملاقات کنندگان با این پرسنل باعث می شود تا فضای آرامش بخش بیمارستان حفظ شود و روند بهبودی بیمار نیز تسریع یابد . لذا عیادت کوتاه همراه با امید دادن به بیمار و آرزوی سلامتی برای او و رعایت آداب عیادت بیمار می تواند روند بهبودی بیمار را تسریع بخشد.

مقررات ملاقات :

در زمان پذیرش بیمار در بخشهای بستری ، کارت همراه بیمار صادر می گردد .

ساعات ملاقات همه روزه از ساعت  ۱۵ الی ۱۷ می باشد .

همراهان بیماران بستری در بخش  ویژه ICU  می توانند همه روزه از ساعت  ۱۵ الی ۱۷ بیماران خود را از پشت شیشه ملاقات نمایند .

افراد مجاز جهت تردد در ساعات غیر ملاقات

-داشتن پرونده بستری
-
داشتن کارت همراه بیمار  
(  در مواقع لزوم جهت مراجعه به بخش می بایست با تلفن موجود در کنار کانکس انتظامات  با بخش مورد نظر تماس گرفته شود )