غذای بیمار و همراه بیمار :

رژیم غذایی بیمار بر اساس نظر پزشک معالج خواهد بود . غذای بیماران روزانه توسط پرستار بخش بر اساس دستور پزشک ، بصورت سیستمی درخواست داده می شود .

در هر وعده غذایی کمک بهیار بخش درخواست غذای همراه بیمار را در صورت تمایل  ایشان پیگیری می نماید .


ساعت ارائه غذای بیماران و همراهان:

        صبحانه

              میان وعده صبح

                نهار

       میان وعده عصر

               شام

6:30 الی  7:30

10

11:30 الی 12:30

14:30

18:30 الی 19:30