ارائه مطلوب ترین خدمات تشخیصی و درمانی براساس آخرین استانداردهای ملی با بهره گیری از تجارب  و دانش حاذق ترین پزشکان متخصص و فوق تخصص ، پرستاران وکارکنان کارآزموده و متعهد در راستای بهبود سلامت جامعه ، منشور حقوق بیمار جهت حفظ اصول ایمنی بیمار، کارکنان و همراهان.   

 چشم انداز :

بیمارستان شفا مرکزی است بالنده که در سایه تلاش مدیرانی کارآزموده و لایق، پرسنلی توانمند و متعهد، تکنولوژی و تجهیزات پزشکی روز آمد و جدیدترین  روشهای کاری و  مدیریتی بر آن است تا نام خود را بعنوان یکی از بهترین بیمارستان های خصوصی کشور در اذهان مردم تثبیت نماید.