راهنمای طبقات بیمارستان:

زیرزمین: آزمایشگاه، پاتولوژی، بانک خون، رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی ، دانستیومتری، ام آر آی، سی تی اسکن، پانورکس (OPG)، فیزیوتراپی ، اداری، مدیریت داخلی، آشپزخانه، رختشویخانه (CSSD)، استریلیزاسیون (CSR)

همکف: واحد ترخیص، واحد اطلاعات، اتاق مامورین بیمه، بخش NICU، بلوک زایمان، اورژانس، مدیریت پرستاری

طبقه اول: اتاق عمل، آنژیوگرافی و کت لب، پست آنژیو، آی سی یو قلب باز ، جراحی قلب باز

طبقه دوم: بستری 1 ، بستری 2

طبقه سوم: بستری 3، سی سی یو ، آی سی یو