:تعرفه های ویزیت پزشکان عمومی ، متخصص ، فوق تخصص و دندانپزشکی به شرح زیر می باشد

تعرفه های ویزیت پزشکان

 

تعرفه مصوب نظام پزشکی

 

تعرفه پرداختی در مطب های خصوصی

 

تعرفه پرداختی در بیمارستان شفا

 

ویزیت پزشک عمومی

 

210/000  ریال

 

170/000 ریال

 

80/000 ریال

 

ویزیت پزشک متخصص

 

330/000 ریال

 

250/000 ریال

 

160/000 ریال

 

ویزیت پزشک فوق تخصص

 

400/000 ریال

 

290/000 ریال

 

180/000 ریال

 

ویزیت دندانپزشکی

 

210/000 ریال

 

150/000 ریال

 

رایگان