زنان و زایمان

تیم زنان و زایمان بیمارستان شفا می کوشد تا دردو قسمت بخش بیمارستان و کلینیک زنان وزایمان خدمات زیر را به بیماران عزیز ارایه کند:

ژیﻨکﻮﻟﻮژی در ﻣﻮارد ﺧﻮشﺧیﻢ، ﭘﺮوﺳیﺠﺮﻫﺎی ﺳﺮﭘﺎیی، ﻣﺸﺎورﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری، اﺧﺘﻼﻻت ﻃﺒی و ﺟﺮاﺣی دوران ﺣﺎﻣﻠﮕی، ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺣیﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕی و ﻣﻮﻗﻊ زایﻤﺎن، ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺲ از زایﻤﺎن، اﺧﺘﻼﻻت دﺳﺘﮕﺎه ادراری ﺗﻨﺎﺳﻠی و ﭘﺴﺘﺎن، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑیﻤﺎران ﺑﺪﺣﺎل، ﻋﻮارض پروﺳیﺠﺮﻫﺎی ﺟﺮاﺣی ژیﻨکﻮﻟﻮژیک، اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ، ﻗﺎﻋﺪﮔی و ﻏﺪد درون ریﺰ، ﻧﺎزایی، اداره (management) دوران یﺎﺋﺴﮕی (climacteric)، ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی ژیﻨکﻮﻟﻮژیک، ﺑیﻤﺎریﻫﺎی ﺳیﺴﺘﻤیک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎیی و کﺎرﺑﺮد داروﻫﺎ .