پاتولوژی

  

گردش کار در آزمایشگاه آسیب شناسی 

هر بخش آسیب شناسی از دو قسمت تکنیکی و تشخیصی تشکیل می شود که همکاری صحیح آنها باعث ارائه خدمات بهتر به مراجعان می گردد. نقش یک تکنیک نیرومند و متعهد در تشخیص بیماری حائز اهمیت است.

مراحل گردش کار:

۱- پذیرش نمونه

۲- پاساژ یا گردش بافت : الف: مراحل آب گیری  ب: شفاف کردن  ج: آغشته با پارافین

۳- روش بلوک گیری توسط قالبهای فلزی

۴- برش بافت توسط دستگاه میکروتوم و دستگاه حمام آب و انداختن بافت نمونه بر روی لام 

۵- گذاشتن لام های موجود در دستگاه فور

۶- رنگ آمیزی اختصاصی 

۷- مونته کردن لام ها و تحویل آنها به پزشک پاتولوژیست

 

شماره تلفن:  ۲۴ – ۳۳۲۶۵۰۲۰ – ۰۶۶

شماره داخلی: