ماموگرافی

 

ماموگرافی یکی از انواع تصویربرداری می‌باشد که در آن از اشعه ایکس با دوز پایین برای بررسی پستان استفاده می‌شود. در مرکز تصویربرداری شفا ، دستگاه دیجیتال ماموگرافی جهت بررسی دقیق بیماری‌های پستان، با امکان بزرگنمایی و مارکرگذاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.